Polityka prywatności

1. Warunki ogólne

1.1. Niniejsza Polityka Prywatności informuje o sposobach ochrony danych osobowych użytkowników Sklepu znajdującego się pod adresem elektronicznym www.plantacjanieszawa.pl, zwanego dalej „Sklepem”.

1.2. Administratorem danych osobowych Użytkowników Sklepu jest Sklep Internetowy „Plantacja Nieszawa” działający pod adresem internetowym www.plantacjanieszawa.pl, prowadzony przez Jana Bodziocha „Gospodarstwo Rolne Jan Bodzioch”, adres: Grodzisko Dolne 217, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 8161360736, nr REGON: 382 844 408, dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@plantacjanieszawa.pl , tel.: 570 740 009 .

1.3. Zawartość stron Sklepu stanowi własność Administratora danych i jest prawnie chroniona.

1.4. W celu korzystania z Sklepu użytkownik powinien posiadać komputer lub urządzenie z zainstalowanym oprogramowaniem pozwalającym na przeglądanie stron internetowych oraz dostęp do internetu. Dostęp do Sklepu może odbywać się przy wykorzystaniu najpopularniejszych przeglądarek internetowych.

1.5. Administrator oświadcza, że strony Sklepu są wolne od treści naruszających prawa osób trzecich lub obowiązujące przepisy prawa, a w szczególności od treści zawierające informacje, które powodują lub stanowią zagrożenie prywatności lub bezpieczeństwa jakichkolwiek osób, zawierają informacje promujące nielegalne działania bądź zachowania, które są obraźliwe, stanowią groźbę, są nieprzyzwoite, zniesławiające lub oszczercze, wzbudzających rasizm, prześladowanie z przyczyn etnicznych, kulturowych bądź religijnych, promujących lub sprzyjających działaniom przestępczym, naruszających prawa osób trzecich, w tym prawa własności intelektualnej lub stanowiące inną formę naruszenia dóbr prawnie chronionych.

2. Cel zbierania danych

2.1. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane są w celach:

2.1.1. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą, lub podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy;

2.1.2. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora;

2.1.3. w przypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych osobowych w celach marketingowych poprzez wysyłanie informacji handlowej pocztą elektroniczną na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a RODO

2.2. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z Administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne, prawne, księgowe oraz podmioty zajmujące się obsługą zamówień (pakowaniem, wydawaniem, dostarczaniem).

2.3. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.

Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:

2.4.1. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;

2.4.2. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień.

2.5. Przysługuje Państwu prawo do:

2.5.1. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych

2.5.2. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych;

2.5.3. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), ul. Stawki 2.

2.6 Twoje dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie.

2.7. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji.

3. Zabezpieczenia oraz ochrona danych osobowych

Administrator danych oświadcza, że przetwarza dane osobowe użytkowników zgodnie z unijnym rozporządzeniem o ochronie danych osobowych (RODO) oraz, że stosuje środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną, a w szczególności zabezpiecza dane osobowe użytkowników przed udostępnieniem ich osobom nieupoważnionym, utratą czy uszkodzeniem.

4. Wyłączenie odpowiedzialności

4.1. Administrator danych nie odpowiada za działania lub zaniechania użytkowników, skutkiem których Administrator danych przetwarza podane przez nich dane osobowe w sposób określony w niniejszej Polityce Prywatności.

4.2. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian, wycofania lub modyfikacji funkcji lub właściwości stron internetowych Sklepu, a także zaprzestania działalności, przeniesienia praw do Sklepu oraz dokonania wszelkich czynności prawnych dozwolonych przez obowiązujące przepisy prawa. Wszelkie czynności dokonywane przez Administratora danych nie mogą naruszać praw użytkownika.

5. Kontakt z Administratorem danych

Wszelkie dodatkowe pytania związane z Polityką Prywatności prosimy kierować na adres Administratora danych, o którym mowa w pkt. I lub na adres e-mail:

6. Zmiany Polityki Prywatności

6.1. Administrator danych zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w Polityce Prywatności.

6.2. Data określona poniżej jest datą obowiązywania Polityki Prywatności w ostatniej wersji.