Regulamin

1. Postanowienia ogólne

1.1. Sprzedawca

Sklep Internetowy „Plantacja Nieszawa” działający pod adresem internetowym www.plantacjanieszawa.pl  jest prowadzony przez Jana Bodziocha „Gospodarstwo Rolne Jan Bodzioch”, adres: Grodzisko Dolne 217, 37-306 Grodzisko Dolne, NIP: 8161360736 , REGON: 382 844 408, dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@plantacjanieszawa.pl , tel.: 570 740 009 ;

1.2. Regulamin

 1. Realizacja sprzedaży przez Sklep Plantacja Nieszawa (dalej jako: „Sklep” lub „Sprzedawca”) odbywa się według zasad niniejszego regulaminu (dalej jako: „Regulamin”).
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest do konsumentów jak i do przedsiębiorców korzystających ze Sklepu (dalej jako: „Klient” lub „Kupujący”).

1.3. Wymagania techniczne

Do korzystania z usług Sklepu niezbędny jest dostęp do Internetu, konto poczty elektronicznej (adres e-mail) oraz numer telefonu kontaktowego. Konto poczty elektronicznej oraz numer telefonu muszą być własnością Klienta rejestrującego się w serwisie. W celu prawidłowego funkcjonowania serwisu, komputer użytkownika musi mieć włączoną opcję obsługi plików typu „cookie" oraz włączoną obsługę JavaScript. Szczegóły znajdują się na stronie Sklepu w zakładce  Polityce prywatności i cookies.

2. Zakupy w Sklepie Plantacja Nieszawa

2.1. Działalność

Sklep prowadzi sprzedaż towarów w postaci owoców borówki amerykańskiej (w różnych wariatach ilościowych) za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia można składać przez stronę internetową www.plantacjanieszawa.pl

2.2. Obszar działania

Usługi oferowane przez Sklep dostępne są na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

2.3. Kupujący i rejestracja konta

 1. Z oferty Sklepu mogą korzystać wyłącznie pełnoletnie osoby fizyczne posiadające pełną, określoną według przepisów prawa cywilnego, zdolność do czynności prawnych, osoby prawne oraz inne jednostki organizacyjne posiadające zdolność prawną.
 2. W celu korzystania z oferty Sklepu należy dokonać rejestracji konta Klienta w serwisie. W celu rejestracji konta należy postępować zgodnie z instrukcją wyświetlaną po kliknięciu przycisku „Utwórz konto”. W celu rejestracji konta konieczne będzie podanie danych: imię, nazwisko, nr telefonu, adres e- mail.
 3. Klient może usunąć konto w dowolnym momencie kierując taką informację do Sklepu (e-mail: sklep@plantacjanieszawa.pl). W przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji
  i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień. Konto Klienta zostanie automatycznie usunięte po okresie 3 lat od daty ostatniej aktywności na koncie.

2.4. Ceny towarów

Ceny towarów oraz koszty dostawy widoczne na stronie internetowej Sklepu są cenami brutto [z VAT], wyrażonymi w złotych polskich.

2.5. Zamówienie

 1. Zamówienie rozumiane jest jako akceptacja przez Klienta oferty Sklepu przy wykorzystaniu mechanizmów Sklepu, poprzedzone akceptacją wyboru towarów, ceny, formy płatności i dostępnego sposobu dostawy.
 2. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania zamówienia i jego przyjęcia do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania zamówienia adres e-mail. W potwierdzeniu wysłanym na adres e-mail Klient otrzyma również numer zamówienia i kod odbioru.
 3. Utrwalenie, zabezpieczenie oraz udostępnienie Klientowi treści zawieranej umowy sprzedaży następuje poprzez:
 4. udostępnienie niniejszego Regulaminu na stronie Sklepu pod adresem plantacjanieszawa.pl w dedykowanej sekcji strony sklepu „Regulamin”,
 5. przesłanie Klientowi wiadomości e-mail, o której mowa w pkt. 2 powyżej. Treść umowy sprzedaży jest dodatkowo utrwalona i zabezpieczona w systemie informatycznym sklepu internetowego Sprzedawcy.

2.6. Umowa sprzedaży i cena obowiązująca

 1. Umowa sprzedaży pomiędzy Klientem a Sprzedawcą zostaje zawarta w siedzibie Sklepu (pkt 1.1. Regulaminu).
 2. Z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa w pkt 2.5.2 Regulaminu zostaje zawarta umowa sprzedaży między klientem a sprzedawcą.
 3. Zawarcie umowy sprzedaży między klientem a sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez klienta zamówienia w Sklepie zgodnie z Regulaminem.

2.7. Dostawa

 1. Dostawa towaru realizowana jest wyłącznie poprzez osobisty odbiór przez Klienta z terenu plantacji w miejscowości Lipa, ul. Łąkowa 59a, 37-470 Zaklików. Szczegóły dojazdu do miejsca odbioru zamówienia dostępne są na stronie plantacjanieszawa.pl
 2. Do odbioru zamówienia konieczne jest podanie przesłanego na adres e-mail Klienta numeru zamówienia oraz kodu odbioru.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość wprowadzenia ograniczenia ilościowego w zakupie niektórych towarów lub uzależnienia ich od wartości zamówienia Klienta. O ewentualnych ograniczeniach Klient informowany jest każdorazowo podczas składania zamówienia.
 4. Po złożeniu i opłaceniu zamówienia towar zostanie przygotowany do wydania Klientowi w ciągu 24 godzin od chwili opłacenia zamówienia. Istnieje możliwość skrócenia okresu oczekiwania po uprzednim ustaleniu telefonicznym terminu odbioru. W przypadku większych zamówień towar zostanie przygotowany do odbioru w ciągu 48 godzin od chwili opłacenia zamówienia, o czym Klient zostanie poinformowany w potwierdzeniu zamówienia.
 5. Sklep będzie oczekiwał na odbiór zamówienia przez 7 dni od dnia opłacenia zamówienia. Po upływie tego terminu Sklep uprawniony jest do sprzedaży towaru zarezerwowanego dla Klienta (odstąpienia od umowy). W takiej sytuacji z uwagi na fakt, iż przedmiotem sprzedaży jest towar ulegający szybkiemu zepsuciu, Sklep dokona zwrotu dokonanej płatności po uprzednim potrąceniu opłaty manipulacyjnej (za przygotowanie, spakowanie, przechowywanie zamówionego towaru) w kwocie odpowiadającej 10 % wartości zamówienia brutto.
 6. Zamówienie klienta

3.1. Składanie i akceptacja zamówienia

 1. Zamówienie składa się wybierając z oferty znajdującej się na stronie internetowej plantacjanieszawa.pl produkty oferowane do sprzedaży. Dodawanie produktów do wirtualnego koszyka odbywa się po kliknięciu przycisku „Dodaj do koszyka”.
 2. Po zweryfikowaniu czy w koszyku znajdują się odpowiednie produkty Klient w celu złożenia zamówienia powinien kliknąć przycisk „Kupuję” i zaakceptować oświadczenie o zapoznaniu się z Regulaminem i Polityką Prywatności i cookies oraz preferowanej forma dokumentu księgowego stwierdzającego sprzedaż (faktura VAT, paragon fiskalny). W przypadku wyboru opcji „faktura VAT” konieczne będzie podanie przez Klienta danych do faktury VAT (imię, nazwisko, nazwa, adres, NIP /tylko w przypadku Klientów będących przedsiębiorcami/). Następnie Klient po kliknięciu przycisku „Płacę” zostanie przekierowany do serwisu transakcyjnego w celu dokonania płatności.

3.2. Przyjęcie zamówienia

 1. Do realizacji przyjmowane będą tylko zamówienia opłacone z góry z wykorzystaniem formy płatności przewidzianych w serwisie.
 2. Przyjęcie zamówienia Klienta zostanie potwierdzone drogą elektroniczną tj. poprzez e-mail wysłany na adres wskazany przez Klienta podczas rejestracji Klienta. Potwierdzenie złożenia zamówienia będzie zawierało m.in.: numer zamówienia, termin i adres miejsca odbioru), wartość zamówienia, kod odbioru. Zamówienie nieopłacone nie jest uznawane za przyjęte przez Sklep.
 3. Rozpoczęcie realizacji zamówienia może być w uzasadnionych przypadkach (np. w przypadku istotnej wartości zamówienia lub gdy zamówienie obejmuje dużą liczbę danego produktu, istotnie odbiegającą od liczby, jakie zazwyczaj są przedmiotem zamówień, w przypadku istnienia podejrzenia podania przez osobę składającą zamówienie nieprawdziwych danych) uwarunkowane telefoniczną weryfikacją złożonego przez Klienta zamówienia.

3.3. Możliwość zmiany zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Sklepu, Klient może mieć możliwość wprowadzenia zmian w swoim zamówieniu. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości wprowadzenia zmian do zamówienia (w tym czas, w którym takie zmiany mogą być wprowadzone) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia.

3.4. Możliwość anulowania zamówienia

W związku z faktem, że wszystkie zamówienia składane przez Klientów przetwarzane są w określonych porach przez system informatyczny Sklepu, Klient może mieć także możliwość anulowania zamówienia. Szczegółowa informacja na temat ewentualnej możliwości anulowania zamówienia (w tym czas, w którym anulowanie powinno nastąpić) zawarta będzie w wysłanym do Klienta potwierdzeniu zamówienia.

3.5. Prawo odstąpienia od umowy

Klient przyjmuje do wiadomości, że zgodnie z normą prawna zawartą w art. 38 pkt 4. ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz.U. z 2014 r. poz. 827 z późn.zm.) po odebraniu zamówienia nie przysługuje mu prawo do odstąpienia od Umowy zawartej na odległość, gdyż przedmiotem sprzedaży są rzeczy ulegające szybkiemu zepsuciu.

3.6. Dni wolne

 1. Sklep nie realizuje, co do zasady, zamówień w dni świąteczne ustawowo wolne od pracy. Zamówienie złożone w dni wolne przyjmuje się do realizacji o godz. 8.00 pierwszego dnia roboczego po tym dniu.
 2. Sklep zastrzega sobie możliwość wyznaczenia dodatkowych dni zamknięcia Sklepu.

3.7. Odmowa realizacji zamówienia

 1. Sklep zastrzega sobie możliwość odmowy realizacji zamówienia w następujących przypadkach:
 2. istnieją wyraźne wątpliwości, co do osoby Klienta (dotyczy to w szczególności przypadków istnienia podejrzenia, że dane zamówienia składane są przez tę samą osobę przy pomocy różnych kont),
 3. zamówienia nie udało się potwierdzić, a zostało ono uznane przez Sklep za wymagające potwierdzenia zgodnie z postanowieniami Regulaminu,
 4. Klient nie przestrzega zasad Regulaminu,
 5. Zamówienie nie może zostać zrealizowane z przyczyn logistycznych (np. kiedy z racji charakteru danych towarów nie są one dostępne danego dnia z powodu braku możliwości realizacji zbioru z uwagi na warunki atmosferyczne).
 6. W przypadku braku możliwości realizacji zamówienia Sklep poinformuje o tym niezwłocznie Klienta w wiadomości, o której mowa w pkt 2.5.2 Regulaminu. W przypadku dokonania przez Klienta płatności za takie zamówienie zostanie ona niezwłocznie zwrócona za pośrednictwem agenta rozliczeniowego.

3.8. Faktura lub paragon fiskalny

 1. Podczas składania zamówienia Klient wybiera rodzaj dokumentu księgowego dokumentującego sprzedaż, który zostanie mu wydany przez Sklep. Klient będący Konsumentem może wybrać fakturę VAT lub paragon fiskalny, zaś dla Klienta będącego przedsiębiorcą wystawiana jest zawsze faktura VAT.
 2. Po opłaceniu zamówienia na podany przez Klienta adres e-mail przesyłana jest faktura VAT (o ile oznaczył taką formę dokumentu księgowego podczas składania zamówienia).
 3. Klient upoważnia Sklep do wystawiania faktur VAT bez podpisu odbiorcy.
 4. Faktura taka przesyłana będzie w formacie PDF. Oznacza to, że aby móc odczytać plik zawierający fakturę VAT Klient winien mieć zainstalowane odpowiednie oprogramowanie.
 5. W przypadku wyboru paragonu fiskalnego jako formy dokumentu księgowego stwierdzającego sprzedaż, zostanie on przekazany Klientowi wraz z odbieranym zamówieniem.
 6. Płatności
 7. Klient Sklepu dokonuje płatności za zakupy w sposób określony na stronie internetowej Sklepu w procesie akceptacji zamówienia. Dokonanie płatności możliwe jest wyłącznie przelewem online (przy użyciu platformy Przelewy24) za pośrednictwem agenta rozliczeniowego- spółki PayPro Spółką Akcyjną z siedzibą w Poznaniu przy ul. Kanclerskiej 15, 60-327 Poznań, wpisaną do Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Poznań Nowe Miasto i Wilda, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego po numerem KRS 0000347935, numer NIP 7792369887.
 8. Za datę przyjęcia zamówienia do realizacji uznaje się datę otrzymania przez Sklep informacji o jego opłaceniu.
 9. Reklamacje i zwroty
 10. W razie niezgodności dostawy ze złożonym zamówieniem (niezgodność ilościowa lub rodzajowa), Klient powinien powiadomić o tym Sklep i odmówić przyjęcia produktów, których nie zamawiał.
 11. W zakresie możliwości odstąpienia od umowy stosuje się postanowienia pkt 3.5 Regulaminu.
 12. W razie niezgodności towaru z umową (niezgodność jakościowa), Klient ma prawo żądać wymiany towaru bądź obniżenia jego ceny albo odstąpienia od umowy pod warunkiem, że zawiadomi o tym sprzedawcę w chwili odbioru osobistego towaru. Reklamacje składana jest w miejscu odbioru towaru w piśmie sporządzonym przez Klienta samodzielnie lub z wykorzystaniem formularza dostępnego w miejscu odbioru zamówienia. Do czasu rozpoznania reklamacji towar pozostaje w miejscu odbioru.
 13. Zgłoszenie reklamacyjne zostanie rozpoznane w ciągu 1 dni roboczego. Pisemna informacja o wyniku rozpoznania reklamacji zostanie wysłana na adres email wskazany przy składaniu zamówienia. Brak odpowiedzi we wskazanym terminie zostanie uznany za pozytywne rozpatrzenie reklamacji.
 14. W przypadku uwzględnienia reklamacji Sklep zwraca Klientowi należność (lub jej część w przypadku żądania obniżenia ceny) za reklamowany towar w ciągu 7 dni, licząc od dnia pozytywnego rozpatrzenia reklamacji, na konto wskazane przez Klienta lub przekazem pocztowym na adres wskazany w zamówieniu.
 15. Reklamacje związane ze świadczeniem usług drogą elektroniczna za pośrednictwem sklepu internetowego należy składać na adres e-mail reklamacje@plantacjanieszawa.pl .
 16. W celu ułatwienia i przyspieszenia rozpatrywania reklamacji zaleca się podanie takich informacji jak e-mail, datę wystąpienia nieprawidłowości oraz danych kontaktowych.
 17. Rozpatrywanie reklamacji związane jest z świadczeniem usług drogą elektroniczną i następuje niezwłocznie nie później niż w terminie 14 dni roboczych.
 18. Odpowiedź w sprawie reklamacji jest wysyłana na adres e-mail użytkownika lub w innych podany przez użytkownika sposób.
 1. Postanowienia końcowe
 1. Klient korzystający z usług Sklepu ma zakaz podawania nieprawdziwych danych. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie usługi w takim przypadku.
 2. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres email, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem e-maili przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych lub inną awarię.
 3. Sklep zastrzega sobie możliwość zmiany regulaminu. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 14 dni od opublikowania na stronie internetowej Sklepu.
 4. Spory rozpatrywane są przez właściwy miejscowo dla siedziby Sklepu sąd powszechny określony według przepisów ustawy z dnia 17 listopada 1964 r. Kodeks postępowania cywilnego (Dz. U. z 1964 r. Nr 43 poz. 296 ze zm.).
 5. Wszelkie prawa do strony internetowej Sklepu, w tym do tekstu i jej elementów graficznych, mechanizmów informatycznych, układu i innych elementów strony, są zastrzeżone.
 6. Wykorzystanie i korzystanie z treści umieszczonych na stronie nie oznacza nabycia przez użytkowników jakichkolwiek praw do elementów w niej zawartych.
 7. Z elementów strony można korzystać wyłącznie w zakresie dozwolonego użytku, wyznaczonego przepisami ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. Nr 24, poz. 83, z późn. zm.), ustawy z dnia 27 lipca 2001 r. o ochronie baz danych (Dz.U. Nr 128 poz. 1402) oraz ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz.U.93.47.211 z późniejszymi zmianami).
 8. Zabronione jest dokonywane w jakichkolwiek celach a w szczególności komercyjnych bez uprzedniej pisemnej zgody Sklepu, kopiowanie, modyfikowanie w jakiejkolwiek sposób strony w całości lub w części.
 9. Dane osobowe
 10. Administratorem danych osobowych Klienta przekazanych przy rejestracji konta lub złożeniu zamówienia (w tym: imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, adres dostawy) jest „Jan Bodzioch Gospodarstwo Rolne”, Grodzisko Dolne 217, 37-306 Grodzisko Dolne, dane kontaktowe: adres e-mail: sklep@plantacjanieszawa.pl , tel.: 570 740 009 ., REGON: 382 844 408
 11. Dane osobowe podane przy zakładaniu konta przetwarzane będą w celach:
 12. realizacji i obsługi zamówień na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b RODO, który wskazuje, że przetwarzanie jest niezbędne do wykonania umowy, której stroną jest Klient, którego dane dotyczą,
 13. podjęcia działań na żądanie Klienta, którego dane dotyczą, przed zawarciem umowy,
 14. statystycznych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, czyli prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora danych.
 15. W przypadku wyrażenia zgód na marketing dane są przetwarzane również w celach marketingowych (podstawą przetwarzania jest art. 6 ust. 1 lit. a RODO czyli zgoda Klienta).
 16. Odbiorcą danych osobowych będą podmioty współpracujące z administratorem, które wspierają go w codziennej działalności świadcząc usługi administracyjne, marketingowe, informatyczne, prawne.
 17. Administrator nie zamierza przekazywać danych do państw trzecich lub organizacji międzynarodowych.
 18. Dane osobowe podane w celu realizacji i obsługi zamówienia będą przechowywane przez okres:
 19. w przypadku założenia konta w sklepie internetowym – w systemie informatycznym obsługującym sklep przez 3 lata od daty ostatniej aktywności oraz upływu okresów przedawnień roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień;
 20. w przypadku usunięcia konta wszystkie dane zostaną usunięte, za wyjątkiem danych niezbędnych do procesu reklamacji i obsługi ewentualnych roszczeń, które będą przechowywane do czasu upływu okresów przedawnienia roszczeń wynikających ze zrealizowanych zamówień,
 21. dane przetwarzane w celach marketingowych – do czasu wycofania zgód lub do czasu wniesienia sprzeciwu wobec ich wykorzystywania.
 22. Klientowi przysługuje prawo do:
 23. żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia ich przetwarzania, a także prawo do przenoszenia danych,
 24. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie; nie wpływa to na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej wycofaniem,
 25. wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych z siedzibą w Warszawie (00-193), Stawki 2.
 26. Dane nie są przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym poprzez profilowanie, polegające na tworzeniu spersonalizowanych ofert produktowych dostępnych w asortymencie Sklepu.
 27. Podanie danych jest dobrowolne i jednocześnie jest warunkiem zawarcia umowy niezbędnym do jej realizacji. Po zakończeniu przetwarzania danych osobowych w pierwotnym celu, dane nie będą dalej przetwarzane.
 28. Wszelkie prośby i żądania prosimy kierować na adres e-mail: sklep@plantacjanieszawa.pl.
 29. Szczegóły przetwarzania danych znajdują się na stronie sklepu w Polityce Prywatności i cookies.