Klauzula informacyjna RODO UK

Klauzula informacyjna RODO

 1. Zgodnie z art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) – dalej: RODO, informujemy, że administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Jan Bodzioch (Gospodarstwo Rolne Jan Bodzioch), adres: Grodzisko Dolne 217, 37-306 Grodzisko Dolne.
 2. We wszystkich sprawach dotyczących przetwarzania danych osobowych oraz korzystania z praw związanych z przetwarzaniem danych może kontaktować się Pani/Pan listownie (pod adresem wymienionym w pkt 1) lub logując się na swoje konto w systemie.
 3. Na podstawie obowiązujących przepisów prawa nie mieliśmy obowiązku wyznaczania Inspektora Ochrony Danych. Troskę o przetrwania Pani/Pana danych zgodnie z prawem sprawuje sam administrator.
 4. Dane osobowe pozyskane w związku z zawarciem z Panią̨/Panem umowy będą̨ przetwarzane w następujących celach:
  1. związanych z realizacją podpisanej z Panią̨/Panem umowy,
  2. związanych z dochodzeniem ewentualnych roszczeń, odszkodowań,
  3. udzielania odpowiedzi na Pani/Pana pisma, wnioski i skargi,
  4. udzielania odpowiedzi w toczących się̨ postępowaniach.
 5.  Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych jest:
  1. niezbędność do wykonania umowy lub do podjęcia działań na Pani/Pana zadanie przed zawarciem umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  2. konieczność wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na administratorze (art. 6 ust. 1 lit. c RODO),
  3. niezbędność do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  4. Pani/Pana zgoda (art. 6 ust. 1 lit. a RODO).
 6. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne do realizacji umowy. W przypadku danych, które nie są niezbędne do wykonania umowy (numer telefony, adres e-mail) dane są przetwarzane na podstawie Pani/Pana zgody.
 7. Pozyskane od Pani/Pana dane osobowe mogą̨ być przekazywane:
  1. podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie (biuro rachunkowe, kancelarie prawnicze, podmiotu świadczące usługi inwentyczne, pocztowe, kurierskie oraz wydzierżawiający nieruchomość, na której wykonywana będzie umowa, administrator plantacji;
  2. organom lub podmiotom publicznym uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązujących przepisów prawa, np. sądom, organom ścigania lub instytucjom państwowym, gdy wystąpią̨ z żądaniem, w oparciu o stosowną podstawę̨ prawną (w tym Urzędowi Pracy w Leżajsku, właściwemu miejscowo oddziałowi KRUS).
 8. Pani/Pana dane nie będą̨ przekazane do państw trzecich.
 9. Okres przetwarzania Pani/Pana danych osobowych jest uzależniony od celu w jakim dane są̨ przetwarzane (nie dłużej jednak niż 10 lat). Okres, przez który Pani/Pana dane osobowe będą̨ przechowywane jest obliczany w oparciu o następujące kryteria:
  1.  czasu obowiązywania umowy,
  2. przepisy prawa, które mogą̨ nas obligować do przetwarzania danych przez określony czas,
  3. okres, który jest niezbędny do obrony naszych interesów;
 10. Ponadto, informujemy, że ma Pani/Pan prawo do:
  1.  dostępu do swoich danych osobowych,
  2. zadania sprostowania swoich danych osobowych, które są̨ nieprawidłowe oraz uzupełnienia niekompletnych danych osobowych,
  3. zadania usunięcia swoich danych osobowych, w szczególności w przypadku cofnięcia przez Panią̨/Pana zgody na przetwarzanie, gdy nie ma innej podstawy prawnej przetwarzania,
  4. zadania ograniczenia przetwarzania swoich danych osobowych,
  5. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania swoich danych, ze względu na Pani/Pana szczególną sytuację, w przypadkach, kiedy przetwarzamy Pani/Pana dane na podstawie naszego prawnie usprawiedliwionego interesu czy też na potrzeby marketingu bezpośredniego,
  6. przenoszenia swoich danych osobowych,
  7. wniesienia skargi do organu nadzorczego zajmującego się̨ ochroną danych osobowych, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 11. W zakresie, w jakim Pani/Pana dane są̨ przetwarzane na podstawie zgody – ma Pani/Pan prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych w dowolnym momencie. Wycofanie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie Pani/Pana zgody przed jej wycofaniem. Zgodę̨ może Pani/Pan wycofać poprzez wysłanie oświadczenia o wycofaniu zgody na nasz adres korespondencyjny.
 12.  Informujemy, że nie korzystamy z systemów służących do zautomatyzowanego podejmowania decyzji.